Formålet med å arbeida gjennom partnarskapen er å samordne innsatsen slik at vi aukar tal læreplassar i Sogn og sikrar rekruttering av fagarbeidarkompetanse i arbeids- og næringsliv i regionen. 

Avtalepartane er NHO Vestland, LO Vestland, Vestland fylkeskommune og Sogn regionråd med medlemskommunane Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. 

Partnarskapsavtalen vart inngått første gong i 2016 og ny avtale er i stor grad vidareføring av tidlegare avtale. Nytt tiltak er at andelen lærlingar bør vera 10 prosent av fagarbeidarane i bedriften. Målet om 2,5 lærlingar per tusen innbyggjar er vidareført for kommunane. 

Les partnarskapsavtalen for fleire læreplassar i Sogn