Kommunane i Sogn regionråd har i samarbeid utvikla eigen kartportal. I kartportalen sognekart.no kan du søkja fram adressar og få fram mykje kartinformasjon. Du kan mellom anna finna reguleringsplanar, flyfoto, grunnkart, temakart og flaum- og skredsikringstiltak.

Det er laga rettleiing for korleis du går fram for å finna reguleringsplanane i kartportalen.